President - Nikolay Yakov
Secretary - Boyko Todorov
Treasurer - Nina Miteva
Past President - Irena Nikolova - 2022/2023
Elekt President - Boyko Todorov - 2024/2025
Sergeant-at-arms - Dimo Deshev

Executive Secretary - Gospodin Peytchinski

Past Presidents:
Assen Antonov - 2001/2002 (ADG 2003/2004)
Dimitar Tenev - 2002/2003
Dimitar Gospodinov - 2003/2004 (ADG 2007/2010)
Nina Miteva - 2004/2005, DG - 2015/2016
George Russinov - 2005/2006
Hristo Kalenov - 2006/2007
Chavdar Balabanov - 2007/2008
Ilka Ilieva - 2008/2009
Emil Mitkov - 2009/2010
Emil Abrashev - 2010/2011
Iskra Ganeva - 2011/2012
Plamen Marinov - 2012/2013 (ADG 2015/18)
Boyko Stamenov - 2013/2014
Mihail Mihailov - 2014/2015
Kalin Hristov - 2015/2016
Ilyan Yonchev - 2016/2017
Hristo Ninov - 2017/2018
Plamen Patsev - 2018/2019
Krassimir Bratanov - 2019/2020
Nikolay Sawov - 2020/2021 (ADG 2022/24)
Nikolay Momchilov - 2021/2022
Irena Nikolova - 2022/2023


Past Secretaries:
Gospodin Peytchinski - 2001/2002;
Gospodin Peytchinski - 2002/2003;
Hristo Yotov - 2003/2004
Emil Mitkov - 2004/2005
Nikolai Savov - 2005/2006
Plamen Pacev - 2006/2007
Maxim Bachvarov - 2007/2008
Mihail Mihailov - 2008/2009
Ventcislav Dilkov - 2009/2010
Genadi Todorov - 2010/2011
Kalin Hristov - 2011/2012
Simeon Petranov - 2012/2013
Iskra Ganeva - 2013/2014
Robert Halvadjian- 2014/2015
Plamen Pacev - 2015/2016
Mariana Getova - 2016/2017
Ventcislav Dilkov - 2017/2018
Kalin Hristov - 2018/2019
Mariana Getova - 2019/2020
Nikolai Momchilov - 2020/2021
Irena Nikolova - 2021/2022
Nikolay Yakov - 2022/2023